Speerpunten

Onze speerpunten 

Voor de komende vier schooljaren hebben we een schoolplan geschreven waarin we ontwikkelpunten en streefbeelden nastreven. Elk jaar wordt er een schooljaarplan gemaakt op basis van het schoolplan.

 

Onze streefbeelden zijn:

1. Op onze school hanteren we interventiemodellen voor (begrijpend)lezen, spelling en rekenen om ons orthodidactisch
handelen vorm te geven en te borgen op een hoog niveau, waardoor we groepsplanloos kunnen
werken. Formatief evalueren is hierbij onlosmakelijk verbonden.


2. Op onze school zetten we kwaliteit op één en dat betekent dat onze samenwerking met andere partijen
vanzelfsprekend is in relatie tot de visie van IKC Marum.


3. In groep 1 en 2 hanteren we een (nieuwe) methode in relatie tot het beredeneerd aanbod, waardoor we de
ontwikkeling van alle kinderen nauwgezetter kunnen volgen en overzichtelijker in kaart kunnen brengen (op
basis van leerdoelen).


4. Op onze school zijn specialisten opgeleid om vanuit hun expertise invulling te geven aan teamsessies/
bouwvergaderingen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.


5. Op onze school is wetenschap en techniek geïmplementeerd binnen het curriculum.


6. Op onze school werken we met een kwaliteitshandboek en kwaliteitskaarten, geïnspireerd op het boek: 'En als
we nou weer eens gewoon gingen lesgeven?'.


7. Op onze school hanteren we een effectieve strategie voor het geven van instructie, gebaseerd op 'De 4
Sleutels'. Hiermee borgen we de kwaliteit van ons didactisch handelen.


8. Op onze school werken we met een kindportfolio dat het traditionele rapport grotendeels heeft vervangen en
meer recht doet aan de ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief- als sociaal-emotioneel niveau. Hiermee is
een doorstart gemaakt van onze 'leren in beweging werkwijze'.


9. Op onze school zijn we bewust van gezond en duurzaam gedrag en handelen we daarnaar.


10. Op onze school hebben we een passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, wat mede zorgt voor
genoeg uitdaging en 'leren leren'. De begeleiding van de betreffende kinderen is geborgd.


11. Op onze school hebben we een weloverwogen keuze gemaakt op welke wijze we ICT inzetten in relatie tot het
aanbieden en verwerken van lesstof, zowel op het gebied van soft- en hardware.


12. Op onze school wordt er in de groepen 1, 2 en 3 spelend, onderzoekend en ontwerpend leren als didactiek
gebruikt om beredeneerd en bewust aan (leer)doelen te werken.

 

Aan het einde van de schoolperiode van elke leerling adviseren we een passende vervolgstroom op het middelbaar onderwijs. Onze opbrengsten liggen boven het landelijk gemiddelde. Kinderen kijken met veel plezier terug aan hun basisschooltijd op De Springplank. Heel veel oud-leerlingen keren terug op De Springplank voor een praatje of stage.