Leren in Beweging

Leren in beweging
In onze ‘leren in beweging aanpak’ tonen leerlingen, ouders, schoolteam en het management eigenaarschap voor hoe het steeds beter kan. Dit gebeurt vanuit een samenhangend systeem dat de visie, missie en doelen van de school vertaalt naar leerkracht handelen, de groep en de leerling. D.m.v. groepsgesprekken, het werken met individuele- en groepsdoelen maken we de kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Dit is niet zomaar uit de lucht gegrepen: op basis van onderzoek blijkt dat scholen, leerkrachten en kinderen die hoge (reële) verwachtingen nastreven het grootste effect van leren bereiken. Ieder op z'n eigen niveau. Dit betekent dat de
kinderen van onze school zich prettig, gewaardeerd en gehoord voelen.

 

Wij geloven dat ‘leren in beweging’ een krachtige manier is om:
• De (leer)opbrengsten van het onderwijs duurzaam te verbeteren
• Kinderen essentiële vaardigheden te leren die nodig zijn om succesvol (samen) te leven in de maatschappij van de
21e eeuw
• Leerkrachten en management te professionaliseren in de dagelijkse praktijk

 

Leren van èn met elkaar
“Wie snel wil gaan, gaat alleen. Wie ver wil komen, gaat samen”


Leren van en met elkaar is het basis principe van onze continu verbeter aanpak. Dit is altijd gekoppeld aan de visie, missie, waarden en doelen en verbeteracties die je met elkaar hebt. Bij continu verbeteren wordt het werk zodanig georganiseerd dat collectief leren onderdeel is van de dagelijks routine. Dit gaat voor leerkrachten dus verder dan de geplande studiedagen en hangt ook niet af van toevallige besprekingen bij de koffie. Ook is kennisdeling niet voorbehouden aan speciale groepen binnen de school, maar wordt iedereen gestimuleerd om te reflecteren en te leren van elkaar. Dit kan alleen ontstaan binnen een open cultuur waarbij fouten maken mag (moet). Zowel voor de leerlingen als voor de leraren!
 

Leren is...
Leren is een cyclisch proces van doen, bezinnen, denken en beslissen. Het krijgen van feedback op dit proces is onmisbaar, anders komt ontwikkeling tot stilstand. Om alle kinderen naar hun eigen vermogen te laten leren leveren onze leerkrachten elke dag een topprestatie om aan alle leerbehoeften van de kinderen tegemoet te komen.   

 

Veilige (leer)omgeving
Om tot leren te komen is een veilige (leer)omgeving belangrijk, daarom starten we het schooljaar met de Gouden Weken en maken we samen met de kinderen de groepsregels en een groepsmissie. Dit is een belangrijke basis om de volgende stap te kunnen zetten. Daarnaast hanteren we een methode voor sociaal-emotioneel leren, genaamd: Kwink. Hiermee zetten we in op een sociaal veilige groep.

 

Individuele doelen
Door met de kinderen in gesprek te gaan over de leerdoelen, ze goede instructies te geven, ze te laten oefenen en experimenteren met de lesstof, ze feedback te geven op het proces en het resultaat, kunnen de leerlingen gericht doelen stellen wat ze willen behalen op de toetsen. Deze individuele doelen houden de kinderen bij in hun portfolio. Uit onderzoek is aangetoond dat wanneer kinderen zich op voorhand een doel stellen, het effect van leren het grootst is!

 

Groepsdoelen
Vanuit de individuele doelen van de leerlingen wordt een groepsdoel nagestreefd. Een voorbeeld: het gemiddelde van de individuele doelen bij het vak rekenen bedraagt 75%. De leerkracht kijkt de toets na en rekent uit dat er een groepsscore is behaald van 80%. Het groepsdoel is dan gehaald en wordt samen ‘gevierd’ (er volgt een groepsbeloning). Vervolgens kijken de leerlingen samen met de leerkracht terug op de positieve factoren die aan de groepsscore hebben bijgedragen en welke factoren nog verbeterd kunnen worden. Hiervoor gebruiken we het plus-delta-model. Bij het volgende hoofdstuk of blok herhaalt deze cyclus zich.

 

'Leren in beweging-bord'
In alle klassen hangt een 'leren in beweging-bord. Op dit bord worden alle doelen en scores bijgehouden van de groep bijgehouden, waardoor de kinderen goed zicht hebben op het leerproces en mede-eigenaar worden gemaakt.

Een vraag die wel eens gesteld wordt: "Vinden kinderen die ergens minder goed in zijn het ook vervelend dat ze een score halen die lager ligt dan het groepsdoel?" Onze ervaring is dat kinderen hier geen moeite mee hebben, want er vinden veel gesprekken plaats waarin juist ruimte wordt geboden voor verschillen. Daarnaast is het zo dat elk kind, hoe hoog of laag zijn leerdoel ook ligt, altijd bijdraagt aan het groepsdoel wanneer het individuele doel wordt gehaald.

 

Rapportages

Bij de rapportages in de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn de kinderen aanwezig bij het rapportagegesprek. Doordat de kinderen in hun portfolio hebben bijgehouden wat hun individuele doelen waren en wat de uiteindelijke scores waren, kunnen ze aangeven in hoeverre ze tevreden zijn over deze scores en wat hun verbeterpunten zijn.  

 

Kortom: dit is ‘leren in beweging' waarbij kinderen èn leerkrachten samen werken aan vooruitgang!